BELASTNINGSREGISTER

Belastningsregister

I belastningsregistret finns uppgifter om en person till exempel har dömts för brott eller blivit meddelad beslut om kontaktförbud eller tillträdesförbud. Vid ansökan om anställning inom skola, förskola och liknande verksamheter begärs alltid utdrag ur belastningsregistret. Även andra arbetsgivare kan begära utdrag ur belastningsregistret vid ansökan om anställning.  

Här finns sammanfattande information om vilka uppgifter som registreras i belastningsregistret och hur länge uppgifterna finns kvar. Reglerna om uppgifter i belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister och i förordning (1999:1134) om belastningsregister. 

Hur länge finns man kvar i belastningsregistret?

Hur länge man finns kvar i belastningsregistret beror på vilken typ av brott man har begått och vilken påföljd eller vilket straff som har meddelats. 

Uppgifter som gallras (tas bort) direkt i belastningsregistret

 • Om registrerad dömts i tingsrätt och sedan frikänns av hovrätt eller Högsta domstolen
 • Om dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot undanröjs (tas bort) 
 • Om beslut om förvandlingsstraff för böter upphävs 
 • Om åklagaren återkallar beslut om åtalsunderlåtelse eller straffvarning
 • Om kontaktförbud, förbud enligt europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud upphävs
 • Om den registrerade avlider

Uppgifter som tas bort efter tre år

Om personen var under 18 år när brottet begicks och åklagaren beslutar att inte väcka åtal eller meddelar straffvarning så försvinner uppgifterna ur belastningsregistret tre år efter beslutet.

Uppgifter som tas bort fem år efter dom, beslut eller godkännande av böter

Följande uppgifter tas bort ur belastningsregistret fem år efter dom eller beslut:

 • Penningböter, exempelvis fortkörningsböter
 • Dagsböter
 • Tillträdesförbud
 • Uppgifter tas bort 5 år efter det att straffet fallit bort, preskriberats
 • Förvandlingsstraff, det vill säga omvandling av böter till fängelse
 • Bortfallande av fängelsestraff
 • Villkorlig dom, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet
 • Skyddstillsyn, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet
 • Ungdomstjänst, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet
 • Ungdomsvård eller överlämnande till vård av missbrukare i vissa fall, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Uppgifter som tas bort tio år efter dom eller beslut

Följande uppgifter tas bort ur belastningsregistret tio år efter dom eller beslut:

 • Villkorlig dom (inklusive villkorlig dom med samhällstjänst eller villkorlig dom med dagsböter)
 • När inget åtal har väckts om personen var 18 år och äldre vid tidpunkten för brottet
 • Skyddstillsyn
 • Sluten ungdomsvård
 • Ungdomstjänst (om personen var 18 år eller äldre vid tidpunkten för brottet)
 • Ungdomsvård eller överlämnande till vård av missbrukare i vissa fall (om personen var 18 år eller äldre vid tidpunkten för brottet)
 • Fri från påföljd
 • Kontaktförbud
 • Förbud enligt europeisk skyddsorder

Uppgifter som tas bort tio år efter det att straffet avtjänats

Följande uppgifter tas bort ur belastningsregistret tio år efter det att påföljden har verkställts, det vill säga straffet är avtjänat:

 • Fängelse
 • Sluten ungdomsvård
 • Rättspsykiatrisk vård

En uppgift i belastningsregistret ska finnas kvar så länge en annan uppgifts gallringstid inte har infallit. Detta med undantag för penningböter som inte påverkar gallringstiden för andra uppgifter. Den längsta tid en uppgift får vara kvar i belastningsregistret är 20 år, förutom fängelsedomar och överlämnande till rättspsykiatrisk vård som ska gallras senast 20 år efter frigivning respektive utskrivning. 

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61