Narkotikabrott

Är du misstänkt för narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare.

Narkotikabrotten delas in i ringa narkotikabrott, narkotikabrott, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. För ringa narkotikabrott är påföljden normalt böter, och vanligen har man då inte rätt till en offentlig försvarare (såvida man inte är minderårig). För narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott har du i regel rätt till en offentlig försvarare, eftersom dessa brott har fängelse i straffskalan.

Försvarsadvokat Jimmy Schiöld har varit offentlig försvarare i ett mycket stort antal narkotikamål, och vet mot bakgrund av sin gedigna erfarenhet hur man lägger upp försvaret på bästa sätt i denna typ av brottmål. Detta både vad gäller själva skuldfrågan och val av påföljd (straff). 

Som försvarare i mål som rör narkotikabrott är det särskilt viktigt att hålla sig uppdaterad om praxis (avgöranden från hovrätt och Högsta domstolen) gällande bevisvärdering i narkotikamål. Detta eftersom området är tämligen omfattande och nya regler fastställs av de högre domstolarna relativt ofta. På senare år har domstolarna även i viss utsträckning gått ifrån den tidigare strikta bedömningen av straffvärdet utifrån den mängd narkotika som är aktuell. Det är därför viktigt att som försvarare ha kännedom om samt belysa och lyfta fram övriga omständigheter som talar för ett lägre straffvärde. 

Förundersökningen (utredningen) i narkotikamål tenderar även att dra ut på tiden. Som försvarare för frihetsberövad person är det viktigt att se till att polis och övriga myndigheter agerar så skyndsamt som möjligt med utredningen och tekniska analyser. Onödiga och omotiverat långa utredningstider är inte acceptabelt. Enligt artikel 6  Europakonventionen är det en mänsklig rättighet för en person som är anklagad för brott att rättegång hålls inom skälig tid.    

Bestämmelserna om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen, som du kan se utdrag ifrån nedan. Utdragen är uppdaterade den 7 juli 2023 enligt bestämmelsernas dåvarande lydelser. 

Narkotikastrafflag (1968:64)

1 § narkotikastrafflagen - Narkotikabrott

Den som olovligen

  1. överlåter narkotika,
  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
  3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
  4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, eller
  5. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

Om en gärning som avses i första stycket innebär att gärningsmannen säljer narkotika eller annars befattar sig med narkotika som är avsedd att säljas, döms i stället till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.

För narkotikabrott döms även den som olovligen bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel. Straffet är i ett sådant fall fängelse i lägst sex månader och högst tre år.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

2 § narkotikastrafflagen - Ringa Narkotikabrott

Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader.

3 § narkotikastrafflagen - Grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott

Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

3 a § narkotikastrafflagen - Vårdslöshet med narkotika 

Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § första stycket 1–4, andra eller tredje stycket döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen är att anse som ringa, utgör den inte brott 

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61