Stöld och rån

Är du misstänkt för stöld, grov stöld, inbrottsstöld, rån, grovt rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel, egenmäktigt förfarande eller annat tillgreppsbrott och behöver en försvarsadvokat?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare.

I brottsbalkens åttonde kapitel finns de straffrättsliga bestämmelserna gällande när någon tar något utan annans tillstånd. Schiöld Advokatbyrå och försvarsadvokat Jimmy Schiöld har varit offentlig försvarare i ett mycket stort antal ärenden som gäller stöld, rån och liknande tillgreppsbrott. Advokat Jimmy Schöld vidtar alltid de åtgärder som krävs i ett tidigt skede under förundersökningen i syfte att försöka få denna nedlagd. I de fall ärendena har gått till åtal har försvarsadvokat Jimmy Schiöld, utifrån sin långa erfarenhet som brottmålsadvokat och kunskap om straffrätten gällande tillgreppsbrotten, i stor omfattning fått klienter friade alternativ lyckats tillse att lägre och mildare påföljd (straff) utdömts än vad åklagaren har yrkat.

I brottsbalkens åttonde kapitel återfinns bland annat följande bestämmelser gällande stöld, rån och andra tillgreppsbrott. Utdragen nedan är uppdaterade den 5 september 2023 enligt bestämmelsernas dåvarande lydelser. 

Stöld

8 kap. 1 § brottsbalken

Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

Ringa stöld (tidigare snatteri)

8 kap. 2 § brottsbalken

Är brott som avses i 1 § med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader.

Grov stöld

8 kap. 4 § brottsbalken

Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grov stöld till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. 

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om det avsett sak som någon bar på sig eller hade i sin omedelbara närhet, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

Inbrottsstöld

8 kap. 4 a § brottsbalken

Om brott som avses i 1 § har skett efter intrång i bostad eller annat liknande boende, döms för inbrottsstöld till fängelse i lägst ett och högst sex år.

Är en gärning som avses i första stycket med hänsyn till integritetskränkningen eller omständigheterna i övrigt av mindre allvarlig art, döms dock inte för inbrottsstöld utan för annat brott som gärningen innefattar. 

Rån

8 kap. 5 § brottsbalken

Den som med våld på person eller med hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara,

  1. begår stöld,
  2. tvingar någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne är, eller
  3. olovligen tar eller tvingar till sig ett betalningsverktyg med avsikt att använda det för att bereda sig själv eller någon annan vinning, döms för rån till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år.

För rån döms också den som, sedan han eller hon begått stöld eller olovligen tagit ett betalningsverktyg och anträffats på bar gärning, sätter sig till motvärn med sådant våld eller hot som avses i första stycket mot den som vill återta det tillgripna. 

Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. 

Om en gärning som avses i första–tredje styckena med hänsyn till våldet, hotet eller omständigheterna i övrigt är av mindre allvarlig art, döms dock inte för rån utan för annat brott som gärningen innefattar

Grovt rån

8 kap. 6 § brottsbalken

Om brott som avses i 5 § är grovt, döms för grovt rån till fängelse i lägst fem och högst tio år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas

  1. om våldet har varit livsfarligt,
  2. om gärningsmannen har tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars har visat synnerlig råhet eller på ett hänsynslöst sätt har utnyttjat den rånades skyddslösa eller utsatta ställning, eller
  3. om gärningen har varit av särskilt farlig art.

Tillgrepp av fortskaffningsmedel och grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel

8 kap. 7 § brottsbalken

Den som olovligen tar och brukar ett motorfordon eller annat motordrivet fortskaffningsmedel som tillhör någon annan döms, om gärningen inte är belagd med straff enligt 1, 2 eller 4-6 §§, för tillgrepp av fortskaffningsmedel till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, döms för grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har innefattat våld eller hot om brottslig gärning eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

Egenmäktigt förfarande och grovt egenmäktigt förfarande

8 kap. 8 § brottsbalken

Den som, i annat fall än som anges i detta kapitel, olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. För egenmäktigt förfarande döms också den som med våld eller hot om våld hindrar någon annan att utöva sin rätt att hålla kvar eller ta något.

Är brottet grovt, döms för grovt egenmäktigt förfarande till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har innefattat våld eller hot om brottslig gärning eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. 

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61