Vapenbrott

Är du misstänkt för vapenbrott, grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare.

Notera emellertid att ärenden gällande omhändertagande av vapen eller frågor gällande din vapenlicens eller vapentillstånd inte utgör brottmål. Beträffande den typen av frågeställningar har du inte rätt till en offentlig försvarare. Schiöld Advokatbyrå erbjuder inte rådgivning eller biträde gällande frågor eller ärenden avseende polisens omhändertagande av vapen eller licens- och tillståndsfrågor gällande vapen, eftersom detta inte hör till straffrätten.

Vapenbrotten delas in i vapenbrott av normalgraden, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott. År 2018 skärptes straffskalorna för vapenbrott för att höja straffnivån för de grövre och allvarligare fallen av vapenbrott. Om du misstänks för vapenbrott har du i regel alltid rätt till en offentlig försvarare, eftersom det är relativt höga straff för denna typ av brott. 

En utredning kring misstanke om vapenbrott fokuserar ofta på teknisk bevisning i form av till exempel fingeravtrycks- och DNA-analyser, vapnets karaktär, beskaffenhet och "farlighet". En bra försvarare vet hur man kontrollerar och ifrågasätter tvivelaktiga resultat i analyser och kan identifiera eventuella brister i den tekniska bevisningen. Detta är särskilt viktigt i mål som gäller vapenbrott. Försvarsadvokat Jimmy Schiöld har företrätt hundratals klienter i brottmål, och vet mot bakgrund av sin mångåriga erfarenhet som advokat hur man lägger upp försvaret på bästa sätt. Detta både vad gäller själva ansvarsfrågan och argumentation kring val av påföljd (straff).      

Bestämmelserna om vapenbrott finns i 9 kap. vapenlagen, som du hittar utdrag ifrån nedan. Utdragen är uppdaterade den 9 augusti 2022 enligt bestämmelsernas dåvarande lydelser. 

Vapenlag (1996:67)

9 kap. 1 §

Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. 

9 kap. 1 a §

Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

  1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,
  2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
  3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, eller
  4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.

Om brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen. 

9 kap. 8 §

För försök, förberedelse eller stämpling till grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. 

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61