Skattebrott

Är du misstänkt för skattebrott, grovt skattebrott, försvårande av skattekontroll eller annat liknande brott och behöver en bra försvarsadvokat?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare.

I skattebrottslagen finns de straffrättsliga bestämmelserna gällande skattebrott. Schiöld Advokatbyrå och försvarsadvokat Jimmy Schiöld har varit offentlig försvarare många mål gällande försvårande av skattekontroll, skattebrott, grovt skattebrott och liknande brott som rör skatter. Advokat Jimmy Schiöld har bakgrund inom affärsjuridiken, som advokat vid affärsjuridisk byrå. Jimmy har även varit verksam som skattejurist och ombud i skattemål mot Skatteverket. Detta är en stor fördel när det gäller att försvara en person som misstänks för skattebrott.

Nedan finns ett urval av de straffrättsliga regleringarna gällande skattebrott i skattebrottslagen. Utdragen är uppdaterade den 9 augusti 2022 enligt bestämmelsernas dåvarande lydelser. 

Skattebrott

2 § skattebrottslagen

Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år. 

Grovt skattebrott

4 § skattebrottslagen

Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt skattebrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art. 

Vårdslös skatteuppgift

5 § skattebrottslagen

Den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift till myndighet och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för vårdslös skatteuppgift till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen med hänsyn till skattebeloppet och övriga omständigheter är av mindre allvarlig art, skall inte dömas till ansvar enligt första stycket. 

Skatteavdragsbrott

6 § skattebrottslagen

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra skyldighet att göra skatteavdrag på sätt som föreskrivs i skatteförfarandelagen (2011:1244) döms för skatteavdragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt första stycket.

Försvårande av skattekontroll

10 § skattebrottslagen

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller sådan skyldighet att föra och bevara räkenskaper, som föreskrivs för vissa uppgiftsskyldiga och därigenom ger upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras, döms för försvårande av skattekontroll till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

I ringa fall döms ej till ansvar enligt första stycket

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61