PRESKRIPTION

Preskription

Om en person som misstänks för brott inte häktas eller får del av åtal inom viss tid preskriberas brottet, eller åtalspreskription inträder som det heter. Det innebär att påföljd (straff) för brottet faller bort och personen kan inte få något straff. 

Straff kan också bortfalla om en person har dömts för brott och domen inte har börjat verkställas inom viss tid. Detta kallas för påföljdspreskription.  

I vissa fall bortfaller straff även om en person har häktats eller fått del av åtal men någon dom inte har meddelats inom viss tid. Detta kallas för absolut preskriptionstid. 

Bortfallande av straff gäller inte alla typer av brott, men de flesta. 

Här finns sammanfattande information om när brott preskriberas och straff faller bort. Reglerna om bortfallande av straff på grund av preskription finns i 35 kapitlet brottsbalken (1962:700). Nedan redogörelse är uppdaterad ifrån bestämmelsernas lydelse per den 6 februari 2023. 

När preskriberas brott och när faller straff bort?

Brott för vilka straff aldrig faller bort på grund av preskription

Straff för följande brott faller aldrig bort om en person var arton år eller äldre när det misstänkta brottet begicks:

 1. mord eller dråp, 
 2. våldtäkt eller grov våldtäkt som begås mot person under arton år,

 3. våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn, 

 4. brott mot förbud mot könsstympning av kvinnor som begås mot person under arton år, 

 5. folkmord, brott mot mänskligheten, grov krigsförbrytelse eller aggressionsbrott, 

 6. terroristbrott som inte är mindre grovt, eller 

 7. försök till brott som avses i punkterna 1, 5 eller 6. 

Bortfallande av straff om person inte häktas eller fått del av åtal för brottet

Om en person inte har häktats eller erhållit del av åtal för brott inom de tider som anges nedan får personen inte dömas till straff. 

 • Två år om det strängaste straffet för brottet är böter eller fängelse i maximalt ett år

 • Fem år om det strängaste straffet för brottet är fängelse i mer än ett år men inte över fängelse i två år

 • Tio år om det strängaste straffet för brottet är fängelse i mer än två år men inte över fängelse i åtta år

 • Femton år om det strängaste straffet för brottet är tidsbestämt fängelsestraff över åtta år

 • Tjugofem år om fängelse på livstid är det strängaste straffet för brottet

 • Tiderna ovan räknas i regel från den dagen då det misstänkta brottet begicks. För vissa typer av brott, till exempel vissa sexualbrott mot barn och bokföringsbrott, är det andra tidpunkter som gäller som utgångspunkt för när tiden ska börja beräknas.

Om en handling innefattar flera brott kan straff dömas ut för alla brotten även om något av brotten är preskriberat, så länge påföljd kan dömas ut för något annat av brotten som inte är preskriberat.

Bortfallande av straff om verkställighet av dom inte har börjats inom viss tid

Böter och vite bortfaller om verkställighet av domen inte har påbörjats inom fem år från dagen då domen vann laga kraft (inte längre kan överklagas). Detta gäller emellertid inte om den dömde innan dess har tagit emot en ansökan om förvandling av böter till fängelse.  

Fängelse bortfaller om verkställighet av domen inte har påbörjats inom de tider som anges nedan från dagen då domen vann laga kraft. 

 • Fem år om straffet är fängelse i ett år eller lägre
 • Tio år om straffet är fängelse i mer än ett år men inte över fyra år
 • Femton år om straffet är fängelse i mer än fyra år men inte över åtta år
 • Tjugo år om straffet är tidsbestämt fängelse i mer än åtta år
 • Trettio år om straffet är fängelse på livstid 

Sluten ungdomsvård och ungdomstjänst bortfaller om verkställighet av domen inte har påbörjats inom fem år från det att domen vann laga kraft. 

Bortfallande av straff om en person har häktats eller fått del av åtal men dom inte har meddelats inom viss tid

Om en person har häktats eller fått del av åtal för misstänkt brott så bortfaller straff ifall dom inte har meddelats inom de tider som anges nedan. 

 • Fem år från dagen då det misstänkta brottet begicks om det strängaste straffet för brottet är böter
 • Femton år från dagen då det misstänkta brottet begicks om det strängaste straffet för brottet är fängelse, lägre än eller max två år 

 • Trettio år från dagen då det misstänkta brottet begicks för alla övriga brott, det vill säga alla brott där det strängaste straffet är fängelse i mer än två år 

 • Tiderna ovan räknas i regel från dagen då det misstänkta brottet begicks. För vissa typer av brott, till exempel vissa sexualbrott mot barn och bokföringsbrott, är det andra tidpunkter som gäller som utgångspunkt för när tiden ska börja beräknas.

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61