Brott till sjöss

Är du misstänkt för sjöfylleri, grovt sjöfylleri, brott mot sjölagen, brott mot lagen om elektronisk kommunikation eller annat liknande brott och behöver en bra försvarsadvokat?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare.

Advokat Jimmy Schiöld har nautisk utbildning, SRC-certifikat (VHF-intyg) och kustskepparexamen. Detta är en stor fördel när man som advokat ska försvara någon som är misstänkt för brott till sjöss, vanligen brott mot sjölagen eller brott mot lagen om elektronisk kommunikation. Beträffande exempelvis "vårdslöshet i sjötrafik" blir det ofta aktuellt med bedömningar huruvida framförandet av fartyget (båten) skett i enlighet med gott sjömanskap. Detsamma gäller även beträffande begreppet "sjövärdighet" och kriterierna för detta. Även vad som gäller för en radiooperatör, med hänsyn till exempelvis dennes tystnadsplikt eftersom denna inte omfattar samtliga uppgifter. Eller om det varit fråga om en sådan situation att radiosändare har fått användas utan tillstånd, med hänsyn till nödläge eller inte. 

Nedan finns ett urval av de straffrättsliga regleringarna gällande sjöfylleri, brott mot sjölagen och brott mot lagen om elektronisk kommunikation. Utdragen är uppdaterade den 13 maj 2024 enligt bestämmelsernas dåvarande lydelser. 

Sjölagen (1994:1009)

20 kap. 1 § - Brott mot sjölagen, försummelse gällande sjövärdighet

Om en befälhavare försummar att enligt 6 kap. 1 § första och andra styckena se till att fartyget är sjövärdigt, döms han till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms en redare som försummar att avhjälpa fel eller brist i sjövärdigheten enligt 1 kap. 9 §, om han ägt eller bort äga kännedom om felet eller bristen.

Om en redare underlåter att, trots att det är möjligt för honom, hindra fartyget att gå till sjöss när en förestående resa på grund av fel eller brist i sjövärdigheten kan bli förenad med allvarlig fara för de ombordvarande, döms han till böter eller fängelse i högst två år.

20 kap. 2 § - Vårdslöshet i sjötrafik

Den som brister i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka döms, om inte oaktsamheten är ringa, för vårdslöshet i sjötrafik till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst två år.

20 kap. 3 § - Brott mot sjölagen, störande av omgivningen 

Den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till penningböter. 

20 kap. 4 § - Sjöfylleri 

Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Det som föreskrivs om den som framför ett fartyg gäller även den som i övrigt på ett sådant fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.

För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkohol eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. 

20 kap. 5 § - Grovt sjöfylleri

Är ett brott som avses i 4 § att anse som grovt, döms för grovt sjöfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om

  1. gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
  2. gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel,
  3. den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra har varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller
  4. framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss.

20 kap. 6 § - Brott mot sjölagen, övergivande av tjänst eller fartyg

Avviker en befälhavare från tjänsten och överger fartyget, döms han till böter eller fängelse i högst ett år.

Om en befälhavare försummar sina skyldigheter enligt 6 kap. 6 § första stycket eller i övrigt som god sjöman när fartyget är i fara, döms han till böter eller fängelse i högst två år.

20 kap. 7 § - Brott mot sjölagen, passivitet vid annans sjönöd

Försummar befälhavaren sina skyldigheter enligt 6 kap. 6 § andra stycket när någon annan är i sjönöd eller när fara hotar sjötrafiken eller enligt 8 kap. 4 § när fartyget sammanstött med ett annat fartyg, döms han till böter eller fängelse i högst två år.

20 kap. 8 § - Brott mot sjölagen, smitning vid sjöolycka

Om någon som med eller utan skuld har haft del i uppkomsten av en sjöolycka, genom att lämna olycksplatsen utan tvingande skäl eller på annat sätt, undandrar sig att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas av honom eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller lämna upplysningar om händelsen, döms han, om gärningen inte är belagd med straff i 7 §, till böter eller fängelse i högst ett år.

En befälhavare på ett fartyg som är infört i ett fartygsregister får i stället för sitt namn och hemvist uppge fartygets namn och hemort. 

20 kap. 9 § - Brott mot sjölagen, underlåtenhet att lyda prejning/visitering utförd av svensk myndighet

Försummar befälhavaren vad han enligt 6 kap. 3 §, eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av den paragrafen, är skyldig att göra vid prejning eller visitering, döms han till böter eller fängelse i högst sex månader. 

20 kap. 12 § - Brott mot sjölagen, domstols möjlighet att frånta dömd rätt att utöva befattning på fartyg

Har någon gjort sig skyldig till gärning som avses i 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 § och därigenom visat sig olämplig att utöva en sådan befattning på fartyg, för vilken särskilda behörighetsvillkor gäller, skall domstolen besluta att han för viss tid eller för alltid skall fråntas rätten att utöva befattningen. Beslutet får även avse andra befattningar än den i vilken gärningen begåtts.

Om ett sådant beslut meddelas, skall domstolen samma dag underrätta Transportstyrelsen. I fråga om radiooperatör skall även Post- och telestyrelsen underrättas.

Vidtas åtgärder för att väcka åtal, får Transportstyrelsen i uppenbara fall meddela beslut enligt första stycket för tiden intill dess lagakraftägande dom finns eller domstolen, sedan åtal väckts, förordnar annat. Om det inte längre finns fog för beslutet, skall detta omedelbart hävas. Rätten att överklaga Transportstyrelsens beslut till regeringen är inte inskränkt till viss tid.

Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation 

13 kap. 1 § - Brott mot lagen om elektronisk kommunikation, användande av radiosändare utan tillstånd

Till böter eller fängelse i högst sex månader ska den dömas som med uppsåt eller av oaktsamhet
  1. använder radiosändare utan tillstånd om ett sådant tillstånd krävs enligt denna lag eller använder radiosändare i strid med ett tillståndsvillkor, eller
  2. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 kap. 24 § andra stycket.
13 kap. 2 § - Brott mot lagen om elektronisk kommunikation, brott mot tystnadsplikten

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den tystnadsplikt som gäller enligt 9 kap. 34 § ska, om det inte rör sig om ringa fall, dömas till böter.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lagrar eller hämtar uppgifter i strid med 9 kap. 28 § ska dömas till böter, om gärningen inte är belagd med straff enligt brottsbalken. Om det rör sig om ringa fall utgör gärningen dock inte brott.

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot den tystnadsplikt som gäller enligt 1 kap. 15 §, 5 kap. 2 § eller 9 kap. 31 eller 32 § finns i brottsbalken.

13 kap. 3 § - Brott mot lagen om elektronisk kommunikation, beslag av radiosändare vid brott

Radiosändare eller elektriska eller elektroniska anläggningar som har varit föremål för brott enligt 1 § kan förklaras förverkade. Då ska bestämmelserna i 36 kap. brottsbalken tillämpas. 

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61