Bokföringsbrott

Är du misstänkt för bokföringsbrott eller grovt bokföringsbrott och behöver en bra försvarsadvokat?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare.

I brottsbalkens elfte kapitel finns de straffrättsliga bestämmelserna gällande bokföringsbrott. Schiöld Advokatbyrå och försvarsadvokat Jimmy Schiöld har varit offentlig försvarare många mål gällande bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott. Advokat Jimmy Schiöld har bakgrund inom affärsjuridiken, som advokat vid affärsjuridisk byrå, vilket är en stor fördel när det gäller att försvara en person som misstänks för oegentligheter i bokföringen.

Den straffrättsliga regleringen gällande bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott finns i brottsbalkens elfte kapitel. Utdraget nedan är uppdaterat den 9 augusti 2022 enligt bestämmelsens dåvarande lydelse. 

Bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott

11 kap. 5 § brottsbalken

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

Första och andra styckena gäller inte om bokföringsskyldigheten avser en juridisk person som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte bedriver näringsverksamhet.

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61