Brott mot familj

Är du misstänkt för egenmäktighet med barn eller grov egenmäktighet med barn och behöver en bra försvarsadvokat?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare.

I brottsbalkens sjunde kapitel återfinns bestämmelser gällande gärningar som avser brott mot familj, bland annat där någon obehörigen skiljer ett barn under femton år från dess vårdnadshavare eller en vårdnadshavare egenmäktigt skiljer ett barn under femton år från den andre vårdnadshavaren.  

Schiöld Advokatbyrå och försvarsadvokat Jimmy Schiöld har med framgång företrätt personer misstänkta för egenmäktighet med barn. Det är viktigt att man vidtar de åtgärder som man kan och som krävs i ett tidigt skede under förundersökningen i syfte att försöka få denna nedlagd. Jimmy Schiöld har lång och gedigen erfarenhet som brottmålsadvokat och kunskap om straffrätten gällande brott mot familj.  

Nedan finns bestämmelsen om egenmäktighet med barn från brottsbalkens sjunde kapitel. Utdraget nedan har uppdaterats den 9 augusti 2022 enligt bestämmelsens dåvarande lydelse. 

Egenmäktighet med barn och grov egenmäktighet med barn

7 kap. 4 § brottsbalken

Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt.

Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om gärningen inte utgör brott mot frihet eller främjande av flykt.

Är brott som avses i första eller andra stycket grovt, ska gärningsmannen dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. 

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61