Penningtvättsbrott

Är du misstänkt för penningtvättsbrott, grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt och behöver en bra försvarsadvokat?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare.

Brottmålsadvokat Jimmy Schiöld har varit offentlig försvarare i många mål gällande penningtvättsbrott och näringspenningtvätt och har även särskild kompetens rörande ekomål och penningtvättslagstiftningen. Jimmy har bakgrund inom affärsjuridik och har bland annat upprättat instruktioner mot penningtvätt för företag som interna styr- och policydokument, även som ombud i samband med ansökan till Finansinspektion om tillstånd för finansiell verksamhet. Advokat Jimmy Schiöld har även vidtagit rättsutredningar åt företag rörande misstänkt och befarad penningtvätt. 

Hur olika frågor gällande penningtvätt och eventuellt förbrott eller brottslig verksamhet ska bedömas är i stor utsträckning reglerat genom rättspraxis, det vill säga genom flertalet avgöranden av Högsta domstolen. Som misstänkt för penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt är det viktigt att välja sitt ombud med omsorg. Utöver det sedvanliga rådet att alltid välja en advokat som är expert inom straffrätt och vars huvudsakliga verksamhet är att agera som försvarsadvokat är det viktigt att välja en advokat som har särskild kunskap om just den omfattande regleringen gällande penningtvätt. 

I lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott finns de straffrättsliga bestämmelserna gällande penningtvättsbrott och näringspenningtvätt. Utdraget ur den straffrättsliga regleringen nedan är uppdaterat den 9 augusti 2022 enligt bestämmelsernas dåvarande lydelser. 

Penningtvättsbrott och näringspenningtvätt

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 
 

3 §

För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som

  1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller
  2. tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd.

Straffet är fängelse i högst två år.

4 §

För penningtvättsbrott döms även den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges i 3 §, otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

5 §

Är brott som avses i 3 eller 4 § grovt, döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. 

Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

6 §

Är brott som avses i 3 eller 4 § ringa, döms för penningtvättsförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader. 

För penningtvättsförseelse döms även den som i fall som avses i 3 eller 4 § inte insåg men hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

7 §

Den som, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §, döms för näringspenningtvätt till fängelse i högst två år. 

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Till samma straff döms den som i annat fall än som anges i första stycket medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §.

8 §

För försök, förberedelse eller stämpling till penningtvättsbrott, grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt som inte är ringa, döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. 

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61