Mordbrand

Är du misstänkt för mordbrand eller grov mordbrand och behöver en bra försvarsadvokat?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare. Jimmy Schiöld är specialiserad på straffrätt och har företrätt hundratals klienter i brottmål. 

I brottsbalkens trettonde kapitel finns de straffrättsliga bestämmelserna gällande mordbrand och andra allmänfarliga brott. Utdragen nedan är uppdaterade den 9 augusti 2022 enligt bestämmelsernas dåvarande lydelser. 

Mordbrand

13 kap. 1 § brottsbalken

Om någon anlägger brand, som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för mordbrand till fängelse, lägst två och högst åtta år.

Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år. 

Grov mordbrand

13 kap. 2 § brottsbalken

Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grov mordbrand till fängelse på viss tid, lägst sex och högst arton år, eller på livstid.

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om branden anlagts i tättbebyggt samhälle, där den lätt kunde sprida sig, eller annars inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild betydenhet.

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61