Mordbrand, blåljussabotage m.m.

Är du misstänkt för mordbrand, grov mordbrand eller sabotage mot blåljusverksamhet och behöver en bra försvarsadvokat?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare. Jimmy Schiöld är specialiserad på straffrätt och har företrätt hundratals klienter i brottmål. 

I brottsbalkens trettonde kapitel finns de straffrättsliga bestämmelserna gällande mordbrand och andra allmänfarliga brott. Utdragen nedan är uppdaterade den 5 september 2023 enligt bestämmelsernas dåvarande lydelser. 

Mordbrand

13 kap. 1 § brottsbalken

Om någon anlägger brand, som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för mordbrand till fängelse, lägst två och högst åtta år.

Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år. 

Grov mordbrand

13 kap. 2 § brottsbalken

Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grov mordbrand till fängelse på viss tid, lägst sex och högst arton år, eller på livstid.

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om branden anlagts i tättbebyggt samhälle, där den lätt kunde sprida sig, eller annars inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild betydenhet.

Allmänfarlig ödeläggelse, även grovt sådant brott 

13 kap. 3 § brottsbalken

Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för allmänfarlig ödeläggelse till fängelse i lägst två och högst åtta år.

Om brottet är mindre allvarligt, döms till fängelse i lägst ett och högst tre år.

Om brottet är grovt, döms för grov allmänfarlig ödeläggelse till fängelse på viss tid, lägst sex och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig eller allvarlig art

Blåljussabotage

13 kap. 5 c §

Den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård genom att

  1. använda våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten,
  2. tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska användas i verksamheten, eller
  3. vidta annan otillbörlig åtgärd 

döms, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet, för sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse i högst fyra år.

Om brottet är grovt döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig art.

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61