TJÄNSTER

Offentlig försvarare / Försvarsadvokat

Välj advokat Jimmy Schiöld som offentlig försvarare

En offentlig försvarare utses av tingsrätten. Om du är kallad till förhör som misstänkt för brott har du rätt att begära en offentlig försvarare och kan välja vilken advokat du vill ha. Enda förutsättningen är att advokaten kan åta sig målet. 

Du meddelar vilken advokat du vill ha som offentlig försvarare till förundersökningsledaren, dvs. en polis eller åklagare. Det räcker med att du ringer eller mailar polisen eller åklagaren och talar om vem du vill ha som offentlig försvarare. 

Eller så meddelar du vilken advokat du vill ha som offentlig försvarare i samband med det första förhöret (t.ex. om du har blivit gripen), men då är det viktigt att du inte säger något annat än just det så att du tillsammans med din advokat kan gå igenom din inställning innan du berättar den för polisen. Detta eftersom det kan hända att någon tror sig ha begått straffbar gärning och erkänner brott till polisen, fast det sedan har visat sig att det personen har gjort inte är brottsligt eller straffbart. 

Om du har rätt till en offentlig försvarare och inte begär en specifik advokat kommer tingsrätten att utse en advokat åt dig, oftast slumpmässigt. Då vet du inte på förhand vem som kommer företräda dig under ärendets gång. Så generellt är det att föredra att begära en specifik advokat som offentlig försvarare, någon som du känner förtroende för och som har stor erfarenhet av brottmål.    

Advokat Jimmy Schiöld åtar sig uppdrag som offentlig försvarare i alla typer av brottmål. Jimmy gör alltid sitt yttersta för att respekten för klientens rättigheter iakttas av polis, åklagare och domare. En försvarares uppdrag innebär att "med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning". Det handlar om att du som klient ska få en rättvis behandling. 

Du bör alltid se till att ha med dig en advokat vid polisförhör eller andra viktiga utredningsåtgärder, oavsett vad det är fråga om för brottsmisstanke. Jimmy Schiöld har tystnadsplikt, företräder dig och din inställning till brottet och sätter dina behov främst. Begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare; då får du en försvarsadvokat som kämpar för dig i alla lägen.

Vem har rätt till en offentlig försvarare?

I första hand är det staten som betalar kostnaden för offentlig försvarare. Åtalas och döms man för den misstänkta brottsligheten kan man bli återbetalningsskyldig till staten för viss del eller hela försvararkostnaden. Detta är beroende av till exempel vilken inkomst man har, brottets allvar och vilket straff man får.  

Förutsättningarna för att få en offentlig försvarare regleras bland annat i 21 kap. 3 a § rättegångsbalken. Är du misstänkt för brott och är anhållen eller häktad ska offentlig försvarare alltid förordnas för dig, om du begär det.

Offentlig försvarare ska också på begäran utses för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Offentlig försvarare ska också förordnas:

1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen av brottet,

2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller

3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Enligt 24 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska en offentlig försvarare alltid förordnas för en misstänkt som inte fyllt arton år (dvs. för minderårig), om det inte är uppenbart att han eller hon saknar behov av försvarare.

I din första kontakt med polisen när du är misstänkt för brott - säg att du vill ha advokat Jimmy Schiöld som din försvarare. Jimmy kämpar för dina rättigheter och verkar alltid för ditt bästa. 

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61

Privat försvarare och privata uppdrag inom straffrättens område samt konsultation

För det fall du är misstänkt för brott, men inte har rätt till en offentlig försvarare, kan det finnas skäl att anlita advokat som privat försvarare. 

Du betalar då i första hand själv för advokatens arbete, enligt överenskommelse som träffas med advokaten innan uppdraget antas. Om du frias från brottsmisstanken i domstol kan du normalt sett få hela eller delar av dina kostnader för den privata försvararen ersatta av staten. 

Att stå ensam som misstänkt i en brottmålsprocess med resursstark polis och åklagare på andra sidan kan vara väldigt påfrestande. Det kan innebära att den misstänkte inte kan eller orkar försvara sig själv på bästa sätt. 

Det rekommenderas att du som brottsmisstänkt har ett professionellt ombud vid sin sida. Det är därför i regel värt att anlita privat försvarare för det fall du som misstänkt inte skulle ha rätt till en offentlig försvarare.       

Advokat Jimmy Schiöld åtar sig uppdrag som privat försvarare och företräder dig som är misstänkt för brott. Du kan även kontakta Schiöld Advokatbyrå för att boka in konsultationstid, exempelvis möte via videolänk, telefon eller på plats i vårt kontor för att ställa frågor kring brottmål och straffrätt eller för allmän rådgivning inom dessa områden.  

Schiöld Advokatbyrå åtar sig även andra privata uppdrag inom straffrättens områden. Exempelvis rättsutredningar eller föreläsningar åt skolor, företag och organisationer samt vidareutbildning av jurister, advokater, poliser, åklagare och domare inom byråns specialistområden. 

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61

Målsägandebiträde och likvidation av bolag

Schiöld Advokatbyrå åtar sig även i mindre omfattning och i mån av tid uppdrag som målsägandebiträde och likvidator för bolag och föreningar. 

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61