Brott mot frihet och frid

Är du misstänkt för människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, olaga integritetsintrång, olaga förföljelse, grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare.

I brottsbalkens fjärde kapitel återfinns bestämmelser gällande gärningar där en person med våld eller hot frihetsberövar någon eller tvingar en annan person att göra eller tåla någon mot dennes vilja.

Schiöld Advokatbyrå och försvarsadvokat Jimmy Schiöld har med framgång företrätt många personer misstänkta för brott mot frihet eller frid. Det är viktigt att man vidtar de åtgärder som man kan och som krävs i ett tidigt skede under förundersökningen i syfte att försöka få denna nedlagd. I de fall ärendena har gått till åtal har advokat Jimmy Schiöld, utifrån sin långa erfarenhet som brottmålsadvokat och kunskap om straffrätten gällande brott mot frihet eller frid, i stor omfattning fått klienter friade alternativ lyckats tillse att lägre och mildare påföljd (straff) utdömts än vad åklagaren har yrkat.

Nedan finns utdrag ur lagtexten för en del av brotten i brottsbalkens fjärde kapitel. Utdragen är uppdaterade den 20 maj 2020 enligt bestämmelsernas dåvarande lydelser. 

Människorov

4 kap. 1 § brottsbalken 

Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Är brottet mindre grovt, döms till fängelse i högst sex år. 

Människohandel

4 kap. 1 a § brottsbalken

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom

 1. olaga tvång,
 2. vilseledande,
 3. utnyttjande av någons utsatta belägenhet som allvarligt begränsar personens alternativ, eller
 4. annat sådant otillbörligt medel om det allvarligt begränsar personens alternativ

rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har använts. Detta gäller även om den som begår en sådan gärning inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte fyllt arton år.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Människoexploatering och grov människoexploatering 

4 kap. 1 b § brottsbalken

Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 1 a §, genom olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation exploaterar en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri, döms för människoexploatering till fängelse i högst fyra år.

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år döms till ansvar även om det inte förekommit något olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation. Detta gäller även om den som begår en sådan gärning inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte fyllt arton år.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov människoexploatering till fängelse i lägst två och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av annan.

Olaga frihetsberövande 

4 kap. 2 § brottsbalken

Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år.

Är brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år. 

Olaga tvång och grovt olaga tvång

4 kap. 4 § brottsbalken

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt.

Om brottet är grovt döms för grovt olaga tvång till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

 1. har innefattat våld av allvarligt slag,
 2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller som annars har varit av allvarligt slag, eller
 3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

4 kap. 4 a § brottsbalken

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff.

Olaga förföljelse

4 kap. 4 b § brottsbalken

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
 7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,
 8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
 9. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
 10. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
 11. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller
 12. överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

Olaga hot och grovt olaga hot

4 kap. 5 § brottsbalken

Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Om brottet är grovt döms för grovt olaga hot till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas

 1. om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller
 2. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Lag (2018:1745).

Kränkande fotografering

4 kap. 6 a § brottsbalken

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.

Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.

Olovlig identitetsanvändning

4 kap. 6 b § brottsbalken

Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år. 

Olaga integritetsintrång

4 kap. 6 c § brottsbalken

Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida

 1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
 2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
 3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,
 4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
 5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp

döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.

Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.

Grovt olaga integritetsintrång

4 kap. 6 d § brottsbalken

Om brott som avses i 6 c § är grovt, döms för grovt olaga integritetsintrång till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till bildens eller uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. 

Ofredande

4 kap. 7 § brottsbalken

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. 

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61