Brott mot liv och hälsa

Är du misstänkt för mord, dråp, misshandel, grov misshandel eller synnerligen grov misshandel eller försök till dessa brott?

Kontakta oss på Schiöld Advokatbyrå eller begär advokat Jimmy Schiöld till din offentlige försvarare.

I brottsbalkens tredje kapitel behandlas brotten mot person, eller "brott mot liv och hälsa" som rubriken lyder. De omfattar bland annat mord, dråp, misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel. För alla dessa brott, förutom ringa misshandel, har du i regel rätt till en försvarsadvokat som offentlig försvarare.

Schiöld Advokatbyrå och försvarsadvokat Jimmy Schiöld har med framgång företrätt många personer misstänkta för brott mot person, liv och hälsa. Advokat Jimmy Schöld vidtar alltid de åtgärder som krävs i ett tidigt skede under förundersökningen i syfte att försöka få denna nedlagd. I de fall ärendena har gått till åtal har försvarsadvokat Jimmy Schiöld, utifrån sin långa erfarenhet som brottmålsadvokat och kunskaper om straffrätten gällande brott mot person, i stor omfattning fått klienter friade alternativ lyckats tillse att lägre och mildare påföljd (straff) utdömts än vad åklagaren har yrkat.

Lagbestämmelserna för några av brotten i tredje kapitlet brottsbalken finns nedan. Utdragen är uppdaterade den 9 augusti 2022 enligt bestämmelsernas dåvarande lydelser.

Mord

3 kap. 1 § brottsbalken

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös.

Dråp

3 kap. 2 § brottsbalken

Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.

Misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel

3 kap. 5 § brottsbalken

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

3 kap. 6 § brottsbalken

Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov misshandel till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet.

E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61